סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

זכויות עובדים

כל התנאים הבסיסיים, המגיעים לעובדים על פי חוק, מעצם היותם עובדים במשק.
אלו, כוללות בתוכן זכויות סוציאליות כמו ימי חופשה, מחלה ושכר מינימום.
הזכויות נועדו להגן על העובדים ולמנוע מצב של חוסר שוויון בסיסי.